ਐਂਡਰਾਇਡ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸਰਬੋਤਮ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਐਪਸ

# 1 - Dictionary.com

# 2 - Dictionary - Merriam-Webster

# 3 - Oxford Dictionary of English

# 4 - English Dictionary - Offline

# 5 - U-Dictionary

# 6 - Dictionary

# 7 - Dictionary - WordWeb

# 8 - Dictionary & Translator Free

# 9 - LEO Dictionary